چای های در تبعید

 
» آخرین پست :: ۱۳٩۳/٦/٢٧
» زخم ما رشد می کند به درون :: ۱۳٩۳/۳/٤
» هزار تا سکوت! :: ۱۳٩٢/۱٢/٩
» باز در تو ادامه خواهم داد! :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٩
» یک داستان و یک عکس! :: ۱۳٩٢/٩/۸
» یکشنبه ی متناقض :: ۱۳٩٢/٧/۱٤
» بیست و سه :: ۱۳٩٢/٦/۱
» Chopin Nocturne - No 11 in G Minor :: پنجشنبه ۱٧ امرداد ،۱۳٩٢
» ممیز صفر :: یکشنبه ٦ امرداد ،۱۳٩٢